มทส. ร่วมกับ วช. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ มุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งให้มหาวิทยาลัยแม่ข่าย

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) โดย ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ มุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งให้มหาวิทยาลัยแม่ข่าย โดยมีบุคลากรจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งบุคลากรจากลูกข่ายใหม่และบุคลากร มทส. เข้าร่วมการอบรมในรูปแบบ onsite จำนวน 210 คน ได้รับเกียรติจาก นายสมปรารถนา สุขทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวเปิดการอบรม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นสพ. ดร.ภคนิจ คุปพิทยานันท์ ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทส. ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องสุรนารี สุรสัมมนาคาร มทส.


 
 
 
 
สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ” ครั้งนี้ เพื่อพัฒนาและยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการในสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและบางพื้นที่ของภาคกลางตอนล่าง รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ สามารถพัฒนาความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง สร้างมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับการตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมีตามมาตรฐานสากลเพื่อรองรับการวิจัยในอนาคตต่อไป ซึ่งนับเป็นกิจกรรมหลักที่สำคัญของการดำเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการประจำปี 2566
 
 
 
------------------------
 

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง