การบรรยายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง คู่มือ การใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ฝ่ายการเงิน ทรัพยสิน และวิสาหกิจ ได้จัดกิจกรรมการบรรยายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “คู่มือ การใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี” เมื่อวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 10.30-12.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom ID: 538 767 3079 และห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ชัย  จิตตะมัย รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน ทรัพยสิน และวิสาหกิจ เป็นประธานกล่าวเปิด และนายชุมพล สว่างวัฒนกิจ หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี รักษาการแทนหัวหน้าส่วนบริหารสินทรัพย์ เป็นวิทยากรบรรยาย  พร้อมด้วย      นางปุณยนุช  ดาวเที่ยง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนบริหารสินทรัพย์ เป็นผู้ดำเนินรายการ

 

การจัดกิจกรรมการบรรยายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “คู่มือ การใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี” สืบเนื่องจาก ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ป้องกันการทุจริต ประจำปี งบประมาณ 2566 และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง มาตรการการใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยจึงได้มอบหมายให้หน่วยงานที่กำกับดูแลทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ซึ่งฝ่ายการเงิน ทรัพย์สิน และวิสาหกิจ โดยส่วนบริหารสินทรัพย์ ได้จัดทำขั้นตอนและแนวทางในการขอยืมทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เพื่อให้บุคลากรทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย ได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเพื่อตอบสนองนโยบายในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย จึงได้จัดทำ “คู่มือ การใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี” ขึ้น และได้ส่งเวียนเจ้งให้ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยรับทราบและถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2566 เป็นต้นมา

 

 

ประกอบกับ เพื่อให้ผู้บริหารหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ได้สื่อสาร ชี้แจง สร้างความเข้าใจ และเปิดโอกาสให้หน่วยงานได้มีการทบทวน ปรับปรุง แก้ไข การนำ “คู่มือ การใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี” ไปใช้ปฏิบัติงานได้จริง ครบถ้วน สมบูรณ์ และถูกต้อง   ฝ่ายการเงิน ทรัพยสิน และวิสาหกิจ โดยส่วนบริหารสินทรัพย์ จึงได้จัดกิจกรรมการบรรยายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “คู่มือ การใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี” และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในเรื่องของ “คู่มือ การใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี”  ให้มีความเหมาะสมตรงกับบริบทของแต่ละหน่วยงานเพื่อการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามนโยบายของมหาวิทยาลัยต่อไป การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมผ่านระบบ Zoom ทั้งสิ้น 184 คน  และผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องสารนิเทศ จำนวน 7 คน รวมทั้งสิ้น 191 คน ผลการประเมินความพึงพอใจ อยู่ในเกณฑ์ ดีมากและมากที่สุด


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง