มทส. จัด Show & Share การปรับปรุงพัฒนา การดำเนินงานหรือการให้บริการ ของหน่วยงาน

มทส. จัด Show & Share  การปรับปรุงพัฒนา การดำเนินงานหรือการให้บริการ ของหน่วยงาน

 
วันที่ 14 มีนาคม 2566 ณ ห้องสารวิกรม อาคารบริหาร มทส.  รศ. ดร.กองพล อารีรักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิด ”กิจกรรม Show & Share  การปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานหรือ การให้บริการของหน่วยงาน”  วิทยากรโดยผู้แทนจากหน่วยงานหลักรวมบริการประสานภารกิจ ประกอบด้วย นายอรรถพร อุ่นโสมย์ หัวหน้าส่วนพัสดุ  นายพิรุณ กล้าหาญ หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ ศูนย์บริการการศึกษา นายวาสนา ภัสสรโยธิ และ นายปวริส นิลพันธุ์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินรายการโดย นางศิริรัตน์ เนาว์วงษ์ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน


 
 
 
 
--------------------------


 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง