มทส. ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในงาน วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) โดย นายมงคล เพลครบุรี หัวหน้างานระบบไฟฟ้าและปรับอากาศ นายนพดล เสียงใหม่ หัวหน้าหน่วยจัดการและอนุรักษ์พลังงาน และนายชาติ พาพรมราช ส่วนอาคารสถานที่ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” ในงาน “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” ประจำปี พ.ศ.2566  ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
 

 ทั้งนี้  เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2513 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานแนะแนวอาชีพและแข่งขันฝีมือช่างของสโมสรโรตารี่ กรุงเทพใต้ ณ ลุมพินีสถาน ทรงมีพระราชดำรัสมีใจความสำคัญ ถึงความสำคัญในการส่งเสริมวิชาชีพช่างฝีมือซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ให้มีความสามารถและฝีมือที่มีมาตรฐานซึ่งจะส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศ

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 เห็นชอบการถวายพระราชสมัญญา "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และกำหนดให้วันที่ 2 มีนาคมของทุกปีเป็น "วันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทยและวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ "
 

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง