มทส. หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานจากภาคการศึกษา ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อน Smart City จังหวัดนครราชสีมา

 
วันนี้ (1 มี.ค. 66) อาจารย์ ดร.มัลลิกา สังข์สนิท รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ นวัตกรรม และความเป็นผู้ประกอบการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันทิพย์ ปิยะทัศนานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ นวัตกรรม และความเป็นผู้ประกอบการ ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ในฐานะคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (KORAT Smart City) จังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อน Smart City จังหวัดนครราชสีมา ณ Innovation Playground อาคารเครื่องมือ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานจากภาคการศึกษาอื่นๆ ในจังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในการประชุม 
 
 
 
 
 
ทั้งนี้ สืบเนื่องจากจังหวัดนครราชสีมา ได้รับการประกาศให้เป็นพื้นที่การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ และได้รับตราสัญลักษณ์ Smart City ทั้ง 7 ด้าน ได้แก่
  • ด้านสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment)
  • ด้านการเดินทางและขนส่งอัจฉริยะ (Smart Mobility)
  • ด้านการดำรงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living)
  • ด้านพลเมืองอัจฉริยะ (Smart People)
  • ด้านพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy)
  • ด้านเศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy) 
  • ด้านการบริหารภาครัฐอัจฉริยะ (Smart Governance)
 
 
 
ซึ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และกำหนดแนวทางหรือแผนปฏิบัติการให้มีความทันสมัย ชัดเจน เพื่อให้ผู้รับผิดชอบและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน Smart City แต่ละด้าน สามารถนำแผนที่ได้ร่วมจัดทำและแสดงความคิดเห็น ไปใช้ปฏิบัติให้เกิดความต่อเนื่องและมีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาจังหวัด ไปสู่การเป็น เมืองอัจฉริยะ (KORAT Smart City) ภายใต้วิสัยทัศน์ “โคราชเมืองน่าอยู่ ควบคู่เทคโนโลยี ยึดวิถีพอเพียง มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
 
-----------------------
 
 
 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง