ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ร่วมกับรองผู้อำนวยการและผู้แทนฝ่าย ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จำนวน 10 ท่านโดยได้บรรยายในหัวข้อเรื่อง “การบริหารจัดการสหกิจศึกษาและการจัดทำฐานข้อมูลระบบสหกิจศึกษาออนไลน์” ณ ห้องประชุมศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบและกระบวนการ การดำเนินงานสหกิจศึกษา

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง