มทส. จับมือ เท็คเดต้า พัฒนาบุคลากรทางด้านคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบอาคารในระบบ BIM (Building Information Modeling)

 
 
 
 
     วันนี้ (20 ธันวาคม 2565) รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) และ นายธวัช บัณฑิตอนุกุล ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท เท็คเดต้า แอดวานซ์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ในการพัฒนาบุคลากรทางด้านคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบอาคารในระบบ BIM (Building Information Modeling) เพิ่มขีดความสามาถในการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและการนำเสนอผลงานออกแบบทางสถาปัตยกรรม วิศวกรรมการก่อสร้าง โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พรศิริ จงกล คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัฒน์ สินศิริ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณาจารย์สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มทส. พร้อมด้วย ผู้บริหารบริษัท เท็คเดต้า แอดวานซ์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด และผู้เชี่ยวชาญภายนอก ร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
 
 
 
โดยความร่วมมือในครั้งนี้ ศูนย์วิจัยนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มทส. และ บริษัท เท็คเดต้า แอดวานซ์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด จะร่วมมือทางวิชาการและปฏิบัติการในการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจด้านการใช้เทคโนโลยี BIM วางแผนการออกแบบและการก่อสร้าง ให้แก่คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ให้สามารถนำข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาใช้สำหรับการวิเคราะห์ผลงานออกแบบและสร้างแบบจำลองอาคารได้ ในรูปแบบของการกระจายและเชื่อมโยงข้อมูล ทั้งด้านแนวคิดการออกแบบ ด้านพฤติกรรม เวลาในการทำงาน การควบคุมคุณภาพงาน รวมถึงการประสานงานกับส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยในการลดข้อผิดพลาดของการทำแบบก่อสร้างและนำไปใช้ประกอบการบริหารโครงการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 
------------------------------
 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง