ต้อนรับคณะสภาธุรกิจไทย-ลาว สภาการค้าและอุตสาหกรรม แขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและศึกษาดูงาน ด้านการเกษตรครบวงจร

ต้อนรับคณะสภาธุรกิจไทย-ลาว สภาการค้าและอุตสาหกรรม แขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและศึกษาดูงาน ด้านการเกษตรครบวงจร
 
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 ณ อาคารวิชาการ 2 มทส. รศ. ดร.อนันต์ ทองระอา อธิการบดี เป็นประธานการต้อนรับและเปิดกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีในโครงการ “Technologies and innovations for improvement of livestock and aquaculture production efficiency, product quality and added value, based on local resources to secure production sustainability" ภายใต้ กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ผู้ประกอบการจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สภาการค้าและอุตสาหกรรม แขวงหลวงพระบาง และสภาธุรกิจไทย-ลาว คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา มทส. รวมจำนวน 50 คน โดยมี ศ. ดร.หนึ่ง เตียอำรุง คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร รศ. ดร.สุรินทร บุญอนันธนสาร หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์ นายสุริยา จงโยธา ประมงจังหวัดนครราชสีมา และคณาจารย์ ร่วมให้การต้อนรับ
 
 
 
 
 
ในโอกาสนี้ ดร.จตุรงค์ บุนนาค ประธานสภาธุรกิจไทย-ลาว เป็นผู้แทนผู้ประกอบการฯ ที่เข้าร่วมโครงการ ขอบคุณ มทส. ในฐานะเจ้าภาพจัดกิจกรรมในครั้งนี้ พร้อมนี้ ดร.วรชาติ ดุลยเสถียร ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการโซ่อุปทาน CLMV บรรยายพิเศษหัวข้อ “โอกาส และความร่วมมือ ของการผลิตสัตว์เศรษฐกิจตลอดโซ่การผลิต”
 
 
 
กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีและศึกษาดูงาน โดยสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มทส. จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 18 ธ.ค.65 โดยมุ่งถ่ายทอดด้านการผลิตวัวเนื้อเกรดพรีเมี่ยม การผลิตแพะ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการตลาด การเข้าศึกษาดูงานฟาร์มกัญชา และฟาร์มหาวิทยาลัย เพื่อศึกษาการเรียนการสอน วิจัย สู่การปรับแปลงและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการฟาร์มอย่างครบวงจร
 
 
---------------------------------
 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง