ยินดีต้อนรับ คณะอุตสาหกรรมเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เยี่ยมชมการดำเนินงานสหกิจศึกษา การบริหารจัดการ CWIE

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรติ สุลักษณํ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาฯ และผู้แทนฝ่าย ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะอุตสาหกรรมเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จำนวน 21 ท่าน โดยได้บรรยายในหัวข้อเรื่อง “การบริหารจัดการ CWIE” ณ ห้องประชุมศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ชั้น 2 อาคารศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบและกระบวนการดำเนินงานสหกิจศึกษา
 
 
เรียบเรียงภาพและข่าว โดยฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง