มทส. จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล เพื่อแสดงกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้อุทิศร่างกายเป็นอาจารย์ใหญ่

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) โดย สำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีทำบุญสังฆทาน (รับร่างอาจารย์ใหญ่) ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 16 ร่าง ประกอบด้วย ร่างอาจารย์ใหญ่ 15 ร่าง และโครงกระดูกอาจารย์ใหญ่ 1 โครง โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ มทส. เป็นประธานในพิธี วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ณ อาคารเทพรัตน์วิทยรักษ์ (F12) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 
 
 
 
 
     รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุธรรม ปิ่นเจริญ คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มทส. เผยว่า “พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่อาจารย์ใหญ่ทั้ง 16 ร่าง ที่นักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ได้พร้อมใจจัดขึ้นในวันนี้ เพื่อแสดงกตัญญูกตเวทิตาต่ออาจารย์ใหญ่ ผู้อุทิศร่างกายให้นักศึกษาแพทย์ นักศึกษาทันตแพทย์ และนักศึกษาพยาบาล ได้ศึกษาค้นคว้าพิจารณาโดยถ่องแท้ถึงกายวิภาคศาสตร์ อันเป็นพื้นฐานที่สำคัญยิ่งต่อการเรียนรู้และเกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับสรีรวิทยาและการวินิจฉัยพยาธิสภาพของร่างกายมนุษย์ การบริจาคร่างกายเพื่อเป็นวิทยาทานนี้ยังสร้างบทจดจำสุดท้ายทั้งต่อผู้เรียนและสังคม ถึงจิตใจที่ต้องการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ทั้งของผู้วายชนม์และบุตรธิดา เป็นการอุทิศที่ทรงคุณค่ายิ่งและชี้นำต่อสังคมถึงคุณค่าของการเสียสละ ในโอกาสนี้ ขอขอบพระคุณอย่างยิ่งต่อคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มอบร่างอาจารย์ใหญ่ให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  รวมถึงคณาจารย์สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยาและพยาธิวิทยา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มทส. ที่เป็นผู้จัดการเรียนการสอน  ตลอดจนศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทส. ที่ดูแลร่างอาจารย์ใหญ่เป็นอย่างดีตลอดการศึกษา”
 
 
 
 
     สำหรับผู้มีจิตศรัทธา สามารถร่วมทำบุญเพื่อสมทบเข้ากองทุนกายวิภาคศาสตร์และกองทุนพัฒนาการศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยบริจาคได้ทางธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 707 2 14444 2 โดยใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีประจำปี สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ โทร. 0 4422 3957
 
 
 
---------------------------------
 
 
ส่วนประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
28 พฤศจิกายน 2565

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง