มทส. ร่วมมือ บริษัท ซินเนอร์จี้ซอฟต์ โซลูชั่น จำกัด พัฒนาบุคลากรทางด้าน BIM

มทส. ร่วมมือ บริษัท ซินเนอร์จี้ซอฟต์ โซลูชั่น จำกัด พัฒนาบุคลากรทางด้าน BIM

 

         วันนี้ (14 พฤศจิกายน 2565) รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) และ นายสถาปัตย์ วิจิตรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซินเนอร์จี้ซอฟต์ โซลูชั่น จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ในการพัฒนาบุคลากรทางด้านคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบอาคารในระบบ BIM (Building Information Modeling) เพิ่มขีดความสามาถในการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและการนำเสนอผลงานออกแบบทางสถาปัตยกรรม วิศวกรรมการก่อสร้าง โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พรศิริ จงกล คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัฒน์ สินศิริ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณาจารย์สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มทส. พร้อมด้วย ผู้บริหารบริษัท ซินเนอร์จี้ซอฟต์ โซลูชั่น จำกัด ร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

 

 

          โดยความร่วมมือในครั้งนี้ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มทส. และ บริษัท ซินเนอร์จี้ซอฟต์ โซลูชั่น จำกัด ในฐานะที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น Autodesk Value Added Reseller (Gold Partner) และ Autodesk Authorized Training Centre (ATC Site Authorization) จะได้ร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ การจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ ทางด้านคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบอาคารในระบบ BIM นวัตกรรมการก่อสร้างที่สอดคล้องกับยุคปัจจุบัน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการวางกำหนดการ การประเมินและการวิเคราะห์ความเสี่ยง ลดข้อผิดพลาดของการทำแบบก่อสร้าง นำไปใช้ประกอบการบริหารโครงการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และเพิ่มศักยภาพในการรองรับการเปิดเสรีทางด้านวิชาชีพของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตลอดจนการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ทั้งกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในระดับชาติและนานาชาติ โดยมีระยะเวลาความร่วมมือ 2 ปี

 

-------------------------------------

 

ส่วนประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

14 พฤศจิกายน 2565


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง