มทส. จัดงานเชิดชูเกียรติ และแสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ผู้ได้รับเข็มกิตติการทองคำและโล่กิตติการ ประจำปีการศึกษา 2564

มทส. จัดงานเชิดชูเกียรติ และแสดงความยินดีแด่ 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ผู้ได้รับเข็มกิตติการทองคำและโล่กิตติการ
ประจำปีการศึกษา 2564
 
 
 
  เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องสุรนารี สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เป็นประธานการจัด “งานเชิดชูเกียรติและแสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และผู้ได้รับเข็มกิตติการทองคำและโล่กิตติการ” ซึ่งเข้ารับพระราชทานรางวัลเกียรติยศในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564  โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ของมหาวิทยาลัย และหัวหน้าหน่วยงาน เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี      
 
 
 


 

ผู้เข้ารับรางวัลประกอบด้วย

• ตำแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุุณ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความสามารถและชำนาญพิเศษในวิชาที่่ได้ทำการสอน 
เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อความเจริญก้าวหน้าในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้แก่
- ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. กิตติเทพ เฟื่องขจร สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์   
 
• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  ซึ่งเป็นผู้ที่มีผลงานวิชาการ ผลงานวิชาชีพและทำคุุณประโยชน์เป็นที่่ประจักษ์ชัด  
ต่อสังคม ประเทศชาติ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้แก่
- นายสมชัย ไทยสงวนวรกุล วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  (วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์)
 
บุคคล และหน่วยงานผู้ที่ทำคุุณประโยชน์ยิ่งให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
• รับเข็มกิตติการทองคำ ได้แก่  
- นายนนทพล นิ่มสมบุุญ
 
• รับเข็มกิตติการทองคำและโล่กิตติการ ได้แก่
- มูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ ผู้แทนโดย ศาสตราจารย์ไพจิตร โรจนวาณิช 
- บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) ผู้แทนโดย  นางสาวเนตรชนก ไทยสงวนวรกุล
 
 
ส่วนประชาสัมพันธ์ มทส.
7 พฤศจิกายน  2565

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง