สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มทส. จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์ (White Gown Ceremony) และปฐมนิเทศชั้นคลินิก แก่นักศึกษาทันตแพทย์ รุ่นที่ 4 ประจำปี 2565

 
สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์ (White Gown Ceremony) และปฐมนิเทศชั้นคลินิก แก่นักศึกษาทันตแพทย์ รุ่นที่ 4 ประจำปี 2565 จำนวน 38 คน ซึ่งจบการศึกษาระดับปรีคลินิก ณ มทส. และจะไปศึกษาต่อระดับคลินิก ณ โรงพยาบาลแหล่งฝึก ได้แก่ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โรงพยาบาลสุรินทร์ โรงพยาบาลชัยภูมิ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความตระหนักถึงบทบาทวิชาชีพความเป็นแพทย์ช่องปากที่จะปฏิบัติหน้าที่ดูแลสุขภาพช่องปากให้กับผู้ป่วยอย่างเป็นองค์รวม
 
 
 
 
 


ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา อธิการบดี มทส. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและให้โอวาทแก่นักศึกษา โดยมี หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรมและหัวหน้ากลุ่มงานศูนย์สุขภาพช่องปากจากโรงพยาบาลแหล่งฝึก ผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้ปกครอง ร่วมแสดงความยินดี ในวันที่ 2 กันยายน 2565 ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2 กันยายน 2565
 
 
--------------------------------
 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง