มทส. จับมือ บริษัท อีซี่ (2018) ส่งเสริมกิจกรรมการประยุกต์ใช้โดรนทางการเกษตร

วันนี้ (1 กันยายน 2565) รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) และ นายอัศวิน โรมประเสริฐ ประธานกรรมการ บริษัท อีซี่ (2018) จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการ การวิจัย และบริการวิชาการ ในการประยุกต์ใช้โดรนทางการเกษตร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทวรัตน์ ตรีอำนรรค หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มทส. และ ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ ที่ปรึกษา บริษัท อีซี่ (2018) จำกัด ร่วมลงนามเป็นพยาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหารจาก บริษัท อีซี่ (2018) จำกัด สมาคมตอบโต้ภัยพิบัติ (ประเทศไทย) ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยียานไร้คนขับ และคณาจารย์ มทส. ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
 
 
 
 
 
สำหรับความร่วมมือระหว่าง มทส. กับบริษัท อีซี่ (2018) จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตและประกอบการผลิตอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) สำหรับใช้ในงานเกษตรกรรมรายใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศไทย เพื่อส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรมศาสตร์ งานบริการวิชาการ การเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้โดรนทางการเกษตร การให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่กลุ่มเกษตรกรและประชาชนทั่วไป เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมไปถึงการพัฒนาองค์ความรู้ การปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมเกษตร ให้นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติการและศึกษาทดลองจากอุปกรณ์ของบริษัทหรืออุปกรณ์ที่มีใช้งานอยู่ภายในมหาวิทยาลัย การรับนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ร่วมกันผลิตบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของตลาดเเรงงาน ตลอดจนส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรภายในหน่วยงานทั้งสองฝ่าย อันจะช่วยพัฒนาประเทศได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยมีกำหนดระยะเวลาความร่วมมือ 2 ปี”
 


 
ส่วนประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
1 กันยายน 2565
 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง