มทส. ร่วมมือ จังหวัดนครราชสีมา ขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะจังหวัดนครราชสีมา (Korat Smart City)

มทส. ร่วมมือ จังหวัดนครราชสีมา ขับเคลื่อน Korat Smart City
.
วันนี้ (9 มิถุนายน 2565) รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะจังหวัดนครราชสีมา (Korat Smart City) กับ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะไปสู่ความยั่งยืน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา
 
.
 
 
โดยความร่วมมือนี้เป็นความร่วมมือระหว่างจังหวัดนครราชสีมา กับเครือข่ายการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งประกอบด้วยภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ สถาบันการศึกษาในพื้นที่ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ภาคท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เทศบาลนครนครราชสีมาและภาคเอกชน ได้แก่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา และสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดนครราชสีมา ในการขับเคลื่อน 8 นโยบายเร่งด่วน และ 13 นโยบายระยะยาว มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม สร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียม สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการบริการต่าง ๆ ผ่านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ที่มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาใช้ตามบริบทของเมืองและตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ
 
 
--------------------------
 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง