สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มทส. ร่วมกับ มรภ.นครราชสีมา และสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 26 และการประชุมวิชาการคณิตศาสตร์ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 (AMM 2022)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มทส. ร่วมกับ มรภ.นครราชสีมา และสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 26 และการประชุมวิชาการคณิตศาสตร์ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 (AMM 2022)

 

เมื่อวันที่ 18 – 20 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมป์ เป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 26 และการประชุมวิชาการคณิตศาสตร์ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 (The 26th Annual Meeting in Mathematics and The 1st International Annual Meeting in Mathematics 2022 หรือ AMM 2022) ภายใต้แนวคิดหลัก “Frontiers in Mathematics for Smart and Sustainable Development (คณิตศาสตร์แนวหน้าสำหรับการพัฒนาแบบฉลาดและยั่งยืน)” โดยเป็นการประชุมในรูปแบบออนไลน์ และมีผู้เข้าร่วมงานชาวไทย 288 คน และชาวต่างชาติ 81 คน (คิดเป็นร้อยละ 22 ของผู้เข้าร่วมประชุม)

 

 

ในพิธีเปิดการประชุมเมื่อวันพุธที่  18 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อนันต์ ทองระอา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม โดยมี ศ.ดร.สันติ  แม้นศิริ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ กล่าวรายงาน นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อดิศร  เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ศ.ดร.พัฒนี อุดมกะวานิช นายกสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และ รศ.ดร.วิชาญ  ลิ่วกีรติยุตกุล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการวิจัยคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม

 

ในงานประชุม AMM 2022 ยังได้รับเกียรติจาก Prof. Efim Isaakovich Zelmanov (University of California San Diego, USA) Prof. Nikolay Ivanovich Makarenko (Lavrentyev Institute of Hydrodynamics, Russia) Dr. Chee Wai Mak (Western Digital, Thailand) ผศ.ดร.อดิศร  เนาวนนท์ (มรภ.นครราชสีมา) ร่วมแสดงปาฐกถาพิเศษ  และ รศ.ดร.ประภาศรี อัศวกุล (มทส.) ดร.สุชา สุพิทยภรณ์พงศ์ (VISTEC) คุณณรงศักดิ์ พิมพ์พรรณชาติ (สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ) ร่วมบรรยายพิเศษ

 

ทั้งนี้การประชุมวิชาการดังกล่าวจะเป็นเวทีสำหรับนักวิจัยทั้งระดับชาติและนานาชาติได้เผยแพร่งานวิจัยและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เพื่อจะนำไปสู่คณิตศาสตร์แนวหน้าสำหรับการพัฒนาแบบฉลาดและยั่งยืนต่อไป

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง