สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มทส. รับมอบนโยบายการประกาศเจตจำนงสุจริตส่งเสริมความโปร่งใสในการบริหารงาน

     (27 ธ.ค. 64) รศ.ดร.อนันต์ ทองระอา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) พบบุคลากรสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มทส. พร้อม “มอบนโยบายการประกาศเจตจำนงสุจริตส่งเสริมความโปร่งใสในการบริหารงาน”  ในกิจกรรม “การรายงานผลการดำเนินงานสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปี 2564” รายงานโดย ศาสตราจารย์ ดร.หนึ่ง เตียอำรุง คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มทส.  กิจกรรมบรรยายพิเศษ “หัวใจการสอนนักศึกษาเกษตรยุคใหม่” โดย ศ. ดร. ปิยะดา อลิฌาณ์ ตันตสวัสดิ์  รศ. ดร.มารินา เกตุทัต-คาร์นส์ และ ผศ. ดร.ศิวัฒ ไทยอุดม 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของสำนักวิชาฯ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ถือปฏิบัติเป็นประจำทุกปี เพื่อรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ด้านการเรียนการสอน การบริหาร และด้านวิชาการ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาสำนักวิชาฯ ที่ตอบสนองความต้องการในการพัฒนากำลัง สร้างนวัตกรรมทางการเกษตรเพื่อสังคม เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 ณ ห้องบรรณสารสาธิต อาคารบรรณสาร มทส.

 

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง