ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ประกาศเจตจำนงสุจริตส่งเสริมความโปร่งใสในการบริหารงาน

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ประกาศเจตจำนงสุจริตส่งเสริมความโปร่งใสในการบริหารงาน

        วันที่ 23 ธันวาคม 2564  รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้มอบนโยบายการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส รวมทั้งการดำเนินงานตามแนวทาง SUT2025 แก่ผู้บริหาร และพนักงาน ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา พร้อมทั้ง ร่วมประกาศเจตนารมณ์การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต เพื่อให้เป็นวัฒนธรรมการดำเนินงานของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ต่อไป  

 

         รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา  กล่าวว่า ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เป็นหน่วยงานที่มีการให้บริการดีเยี่ยมและได้รับรางวัลมากมาย ล่าสุดได้รับรางวัลห้องสมุดสีเขียวดีเด่นระดับประเทศ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เป็นหน่วยงานบริการที่สามารถดำเนินงานได้มาตรฐาน เป็นการสร้างมาตรฐานที่ดีและมีความโปร่งใสในการดำเนินงาน

 

          ในด้านนโยบายการดำเนินงาน ได้มอบนโยบาย SUT 2025  ให้ศูนย์บรรณสารฯ ดำเนินงานเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ข้อ 2 SUT LIFE ข้อริเริ่ม 6 SUT Connect และข้อริเริ่ม 7 SUT NExT เช่น การสร้างมาตรฐานของหน่วยงานบริการ การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและมีความโดดเด่น การสร้างการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการดำเนินงานของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

          นอกจากนี้ ยังมอบหมายให้ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้เสนอโครงการเพื่อตอบสนองและขับเคลื่อนนโยบายตามแนวทาง SUT2025 ดังกล่าว ต่อไป


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง