ขอเชิญเข้าอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อให้สามารถนำเทคโนโลยี 5G มาประยุกต์และต่อยอดในอุตสาหกรรมบริการ 5G NOW

5G NOW : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อให้สามารถนำเทคโนโลยี 5G มาประยุกต์และต่อยอดในอุตสาหกรรมบริการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหนึ่งที่รับผิดชอบในการผลิตบุคลากรให้ตอบสนองกับความต้องการของประเทศ พัฒนาหลักสูตรการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G ในอุตสาหกรรมบริการ ด้วยนวัตกรรมดิจิทัลและหลักแนวคิดเชิงออกแบบบริการ เพื่อต่อยอดในอุตสาหกรรมบริการ โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

ผู้ที่สนใจ สามารถเลือกสมัครเข้าอบรม หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง ระหว่าง
1️) หลักสูตร 5G กับการออกแบบการบริการ เหมาะสำหรับเจ้าของกิจการหรือผู้บริหาร

 

  •  เนื้อหาการอบรม : แนวคิดการคิดเชิงออกแบบบริการ (Service Design Thinking) ซึ่งเป็นกระบวนการเกี่ยวกับการทำความเข้าใจและการคิดออกแบบการบริการ เพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้และลูกค้าบริการนั้นๆ โดยสามารถใช้เพื่อปรับปรุงบริการที่มีอยู่ หรือเพื่อสร้างบริการใหม่ตั้งแต่เริ่มต้น
  •  รูปแบบการอบรม : การอบรมในหลักสูตรนี้ เป็นการจัดอบรมแบบ On-site ณ โรงแรมสีมาธานี (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
  •  วันที่อบรม : 18-19 พฤศจิกายน 2564
  •  นอกจากนี้ ท่านยังสามารถเข้าร่วมการอบรมแบบ On-line ในหลักสูตร 5G กับการออกแบบนวัตกรรมดิจิทัล เพิ่มเติมได้ในกรณีที่สนใจ ระหว่างวันที่ 3 - 15 พฤศจิกายน 2564 (เข้าศึกษาด้วยตนเองตามวัน-เวลาที่ท่านสะดวก) ผ่านระบบ https://xlane.sut.ac.th

.
.
2️) หลักสูตร 5G กับการออกแบบนวัตกรรมดิจิทัล เหมาะสำหรับบุคลากรฝ่ายเทคนิค

  •  เนื้อหาการอบรม : การเปิดโลกทัศน์ 5G สู่อนาคต, เรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้นของเทคโนโลยี 5G, การเปลี่ยนแปลงของเครือข่ายการสื่อสาร, ผลกระทบและการประยุกต์ 5G กับอุตสาหกรรมบริการต่าง ๆ, หลักการอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IOT), ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data), หลักการปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI), ความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality: AR) และความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality: VR)
  •  รูปแบบการอบรม : การอบรมในหลักสูตรนี้ เป็นการอบรมแบบออนไลน์ ผ่านระบบ https://xlane.sut.ac.th ระหว่างวันที่ 3 - 15 พฤศจิกายน 2564 (เข้าศึกษาด้วยตนเองตามวัน-เวลาที่ท่านสะดวก) จากนั้นจะมีการทำแบบประเมิน โดยผู้ที่ทำแบบประเมินผ่านเกณฑ์จะได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมอบรมแบบ On-site ณ โรงแรมสีมาธานี ในวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2564 (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)


**ในกรณีผู้สมัครเกินจำนวนที่สามารถรองรับได้ ทางโครงการจะพิจารณาและแจ้งให้ทราบก่อนถึงวันจัดกิจกรรม

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคม 2564

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง http://5gnow.sut.ac.th

สมัครเข้าอบรม https://forms.gle/ZYrSMzq4zNcUBGXC6

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง