วิศวกรรมศาสตร์ มทส. ผ่านการรับรองคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสากล EdPEx200, TABEE และ ABET ทั้งระดับหลักสูตรสาขาวิชา และระดับสำนักวิชา

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 ณ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ อาคารวิชาการ 1 มทส. รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เป็นประธานแสดงความยินดีแก่สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มทส. โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ และหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  รองศาสตราจารย์ ดร.พรศิริ จงกล คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มทส. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ให้เกียรติเข้าร่วมงาน ในโอกาสที่ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา และสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มทส.  ผ่านการรับรองตามหลักเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาในระดับมาตรฐานสากล EdPEx200 และ TABEE จากสถาบันประกันคุณภาพระดับประเทศ และ ABET ประเทศสหรัฐอเมริกา   ยืนยันคุณภาพและศักยภาพด้านวิชาการและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยในระดับมาตรฐานสากล  ที่พร้อมผลิตบัณฑิตคุณภาพเพื่อตอบสนองต่อความต้องการตลาดแรงงานของประเทศไทย ประชาคมอาเซียน และนานาชาติในอนาคต

 

 

ประกอบด้วย มาตรฐาน EdPEx200 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มสท.) ผ่านประเมิน “โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200 ระดับสำนักวิชา รุ่นที่ 8 พ.ศ. 2563”  EdPEx (Education Criteria for Performance Excellence) หรือ “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ” โดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  เป็นไปตามกรอบการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามมาตรฐานการบริหาร เพื่อสนับสนุนหน่วยงานที่มีศักยภาพและความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ให้นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพขององค์การทางการศึกษาและกระตุ้นให้สถาบันอุดมศึกษามีความตระหนักในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างยั่งยืนและสามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

 

 มาตรฐาน TABEE (Thailand Accreditation Body for Engineering Education) ประจำปีการศึกษา 2563-2565 ได้แก่หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต มทส. ผ่านการประเมินรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์  โดย สภาวิศวกร แห่งประเทศไทย ตามเกณฑ์รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ทั้ง 8 ด้านได้แก่  ด้านนิสิตนักศึกษา ด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ด้านผลลัพธ์การศึกษา  ด้านการพัฒนาต่อเนื่อง ด้าน หลักสูตร ด้านคณาจารย์ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก  และด้านการสนับสนุนของสถาบันการศึกษา

 

และ มาตรฐาน APET ปี 2564 ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มทส. ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) คณะกรรมการรับรองระบบงานวิศวกรรมและเทคโนโลยี Inc.ประเทศสหรัฐอเมริกา  ตามเกณฑ์การประเมินที่สำคัญ ได้แก่  1. Students  2. Program Educational Objectives 3. Student Outcomes (SOs) 4.Continuous Improvement 5. Curriculum 6. Faculty 7. Facilities และ 8. Institutional Support  ซึ่งสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มทส. ได้เข้าร่วม “โครงการขับเคลื่อนให้สถาบันอุดมศึกษาไทยได้รับการรับรองจาก ABET ภายในปี พ.ศ. 2565”  เมื่อเดือนมกราคม 2563 โดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม  เพื่อมุ่งส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาไทยยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ผลักดันหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ไทยให้ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะ และสมรรถนะในการทำงานตรงตาม ความต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้งข้อกำหนดในการประกอบวิชาชีพระดับสากล ตลอดจนสามารถเคลื่อนย้ายไปทำงานได้ทั่วโลก  มีสถาบันอุดมศึกษานำร่อง 6 สถาบัน อันได้แก่ ม.เชียงใหม่ ม.มหิดล ม.เทคโนโลยีสุรนารี ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

 

อธิการบดี มทส. กล่าวว่า “จากผลการรับรองการประกันคุณภาพทางการศึกษาในระดับหลักสูตรสาขาวิชา และระดับสำนักวิชา ซึ่งสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มทส. ได้แสดงให้เห็นถึงคุณภาพ และศักยภาพในทุกด้านของสำนัก เป็นผลจากการร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายที่เห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพด้านการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังเป็นสำนักวิชาที่ใหญ่ที่สุดของมหาวิทยาลัยนับแต่ก่อตั้งถึงปัจจุบัน ทั้งได้มีการปรับเปลี่ยนพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และความตรงตามความสนใจของผู้เรียนมากขึ้น  จึงถือเป็นความท้าทายของมหาวิทยาลัยในการที่จะปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยทุกสำนักวิชาได้มีการตื่นตัวร่วมปรับหลักสูตรในรูปแบบ Module ผู้เรียนสามารถสะสมเป็น Credit Bank ในการเลือกที่จะรับรูปแบบการสำเร็จแต่ละหลักสูตร ไม่จำเป็นต้องเรียนตามหลักสูตรเดิมครบ 4 ปีอีกต่อไป  ผลจากการที่หลักสูตรสาขาวิชาทั้ง 2 หลักสูตร และสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มทส. ผ่านการประเมินประกันคุณภาพทางการศึกษาทั้งระดับประเทศ และระดับมาตรฐานสากล ถือเป็นก้าวสำคัญที่แสดงไห้เห็นถึงการยืนหยัดด้านคุณภาพในฐานะมหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่พร้อมผลิตบัณฑิตคุณภาพเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ และเป็นพลเมืองโลกที่ดีต่อไป”

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง