พิธีถวายพานพุ่มเพื่อเป็นราชสักการะ รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

พิธีถวายพานพุ่มเพื่อเป็นราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2564
 
 
    วันนี้ (18 สิงหาคม 2564)  เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ณ ห้อง B5101 (600 ที่นั่ง) อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เนื่องในวัน “วิทยาศาสตร์แห่งชาติ” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วรวัฒน์ มีวาสนา คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อายุทธ ลิ้มพิรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์  เป็นผู้แทนหน่วยงานถวายเครื่องราชสักการะและน้อมรำลึกถึงพระราชปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 4 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ พระมหากษัตริย์ที่ทรงมีพระราชปรีชาญาณรอบรู้ และมีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ต่าง ๆ หลากหลายแขนงอย่างแตกฉานและลุ่มลึกยิ่งนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิทยาการและวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ในยุคนั้น ผลงานอันเป็นหลักฐานที่แสดงถึงพระอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ของพระองค์ที่สำคัญได้แก่ ทรงคำนวณปรากฏการณ์สุริยุปราคาที่ตำบลหว้ากอ ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ  โดยได้ทรงพยากรณ์และประกาศไว้ล่วงหน้า 2 ปี ว่าจะเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงขึ้นในวันขึ้น  1  ค่ำ  เดือน 10 ปีมะโรง จุลศักราช 1230 ซึ่งตรงกับวันที่ 18 สิงหาคม ปีพุทธศักราช 2411 เวลา 11 นาฬิกา 36 นาที 22 วินาที บริเวณละติจูด 11 องศา 38 ลิปดาเหนือ และลองจิจูด 99 องศา 39 ลิปดาตะวันออก พระอัจฉริยะภาพ  พระปรีชาสามารถ และสำฤทธิ์ผลทางดาราศาสตร์ของพระองค์ได้เป็นที่ประจักษ์แก่ชาติมหาอำนาจและนานาอารยะประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 ด้วยพระราชกรณียกิจและพระเกียรติคุณนานัปการ องค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก ได้ประกาศยกย่องพระเกียรติคุณของพระองค์ให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลก และคณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้วันที่ 18 สิงหาคมของทุกปี เป็น "วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ"
 
 
 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง