มทส. เจ้าภาพจัดประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 9 และการประชุมภาคีเครือข่ายสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12

มทส. เจ้าภาพจัดประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 9
 
รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เป็นประธานในพิธีเปิดการงานประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 9 และการประชุมภาคีเครือข่ายสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12  “ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ นำปศุสัตว์ไทยสู่ความยั่งยืน” พร้อมแสดงปาฐกถาพิเศษ  “นวัตกรรมกระบวนทัศน์สู่การพัฒนา เศรษฐกิจฐานรากที่ยั่งยืน : กรณีศึกษาประเด็นปศุสัตว์” ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.จรัญ จันทลักขณา  ปาฐกถาพิเศษ “ความรู้และความคิดสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : กรณีการเกษตรและปศุสัตว์” และศาสตราจารย์ ญาณวิทย์ ดร.เมธา วรรณพัฒน์ ปาฐกถาพิเศษ “แนวโน้มความต้องการในอนาคตของแหล่งอาหารโปรตีนจากสัตว์ ต่อการเพิ่มขึ้นของประชากรโลก”  
 
 
 
 
 
 
โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.หนึ่ง เตียอำรุง คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร รองศาสตราจาร์ ดร.สุรินทร บุญอนันธนสาร หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว มทส. ร่วมให้การต้อนรับ คณาจารย์ นักวิจัย ผู้เข้าร่วมประชุมใน รูปแบบ Virtual and Online Conference   เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 ณ ห้องสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  และห้องประชุมพจนสาร มทส. อาคารพญาไท 2 กรุงเทพมหานคร
 
 
 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับเกียรติเป็นสถาบันเจ้าภาพการประชุมวิชาการฯ  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23– 25 มิถุนายน 2564  เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ เผยแพร่ และนำเสนอผลงานวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าด้านสัตวศาสตร์ โดยจัดการประชุมรูปแบบ Virtual and Online Conference  โดยในภาคบ่าย มีการนำเสนอผลงานทางวิชาการภาคบรรยายของนักศึกษา และนักวิจัย  เข้าร่วมลงทะเบียนนำเสนอผลงานจำนวน 194 คน นำเสนอผลงานวิชาการปากเปล่า 80 คน และ นำเสนอด้วยโปสเตอร์ 114 คน ณ ห้องประชุมสารนิเทศ และห้องประชุมย่อยอาคารวิชาการ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 
สามารถติดตามรายละเอียดการประชุมได้ที่  https://www.facebook.com/NASCOT9/

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง