มทส. ร่วมวาระแห่งชาติ ฉีดวัคซีนให้ประชาชนสร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19 พร้อมส่งบุคลากรทางการแพทย์ร่วมทีมหน่วยบริการฯ เดอะมอลล์ นครราชสีมา

มทส. ร่วมวาระแห่งชาติ ฉีดวัคซีนให้ประชาชนสร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19
พร้อมส่งบุคลากรทางการแพทย์ร่วมทีมหน่วยบริการฯ เดอะมอลล์ นครราชสีมา
 
 
 
7 มิถุนายน 2564: วัน kick off วาระแห่งชาติ ในการปูพรมฉีดวัคซีน AstraZeneca ให้ประชาชนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต้านโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) พร้อมกันทั่วประเทศ โดยบรรยากาศบริเวณอาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ซึ่งใช้เป็นสถานที่ฉีดวัคซีนต้านโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (รพ.มทส.) 1 ใน 4 จุดให้บริการฉีดวัคซีนของ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา คึกคัก เดินทางมาจนเกือบเต็มพื้นที่  โดยประชาชนผู้ที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” และเป็นกลุ่มเสี่ยงตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข คือ ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ได้เข้ารับการฉีดวัคซีน AstraZeneca เข็มแรกในวันนี้ โดยมี รองศาสตราจารย์ ร.อ. ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล ประธานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และคณะ คอยอำนวยความสะดวก พร้อมพบปะพูดคุยกับประชาชนที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีน ต่อมา รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดี มทส. ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยของจุดบริการ เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานและสร้างความมั่นใจให้พี่น้องประชาชนที่ลงทะเบียนรับวัคซีน รพ.มทส.
 
 
 
 
 
 
 
 
รองศาสตราจารย์ ร.อ. ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล ประธานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) กล่าวภาพรวมของการฉีดวัคซีนในวันนี้ถึงการเตรียมความพร้อม ซึ่งได้จัดระเบียบการเข้ารับบริการฉีดวัคซีนและมีการซ้อมการให้บริการไป 2 ครั้ง ในการฉีดวัคซีนให้กับบุคลากร มทส. โดยหาจุดบกพร่องที่เกิดขึ้น เพื่อปรับปรุงการให้บริการพี่น้องประชาชนได้อย่างเต็มที่ ซึ่งอาจจะมีข้อบกพร่องบ้างในการติดต่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการฉีดวัคซีน โดย มทส. ยึดรายชื่อผู้มีสิทธิผ่านระบบหมอพร้อม แต่ด้วยยอดวัคซีนที่ได้รับค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบจากความต้องการทั้งหมด จึงไม่สามารถยึดรายชื่อตามระบบหมอพร้อมได้ 100% อีกทั้ง ปริมาณวัคซีนที่ได้รับนั้นน้อยมาก ได้รับเพียง 1 ใน 10 ของความต้องการทั้งหมด จึงได้โทรศัพท์แจ้งให้ทุกท่านทราบ โดยได้รับความร่วมมือที่ดี ทั้งนี้ เมื่อได้รับจัดสรรวัคซีนมากเพียงพอต่อความต้องการ มทส. จะจัดสรรให้ทุกท่านโดยเร็วที่สุด หวังว่าทุกท่านจะได้รับความสะดวกสบาย "มทส. ขอยืนยันว่า จะยืนเคียงข้างพี่น้องประชาชน เมื่อไหร่ที่ได้รับวัคซีนมา เราจะดำเนินการจัดสรรให้ทุกท่านโดยเร็วที่สุด"
 
     
 
 
 
ขณะเดียวกัน วันนี้บุคลากรทางการแพทย์ของ มทส. นำทีมโดย อาจารย์ ดร.นรีลักษณ์ สุวรรณโนบลรองผู้อำนวยการกลุ่มงานการพยาบาล รพ.มทส. พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ณัฐฐิตา เพชรประไพ อาจารย์ภัทรภร สฤษชสมบัติ คณาจารย์จากสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ พร้อมพยาบาลวิชาชีพ รวม 12 ราย ได้เข้าร่วมปฏิบัติงานที่หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ห้องเอ็มซีซี ฮอลล์ ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา ด้วย โดยทำหน้าที่ในการ Draw วัคซีน จุดสังเกตอาการ จัดตรวจสอบเอกสาร เป็นต้น
 
ภาพกิจกรรม  https://www.facebook.com/sutnews/posts/4356645714348121
 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง