มทส. จัดฉีดวัคซีน Sinovac ที่ได้รับการจัดสรรเป็นการเฉพาะกิจ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และบุคลากรทางการศึกษา ณ อาคารสุรพัฒน์ 2

    เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)  โดยศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (รพ.มทส.)  ได้รับการจัดสรรวัคซีน Sinovac  เป็นการเฉพาะกิจจำนวนจำกัด  สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และบุคลากรทางการศึกษา ตามที่แจ้งความประสงค์ขอรับวัคซีน ประกอบด้วย บุคลากรสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 1,044 คน บุคลากรสายวิชาการและสายปฏิบัติการ จำนวน  475 คน ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มทส.  
 
 
   
 
 
 
 
   สำหรับบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก มีบุคลากรเดินทางเข้ารับบริการอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นการซักซ้อมเตรียมความพร้อมบริการประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมาและประชาชนทั่วไป ที่ได้ทำการลงทะเบียนขอรับการฉีดวัดซีนตามแอปพลิเคชันหมอพร้อม และ Call Center เฉพาะกิจ มทส.  เพื่อให้การบริการแก่ประชาชนที่จะมีขึ้นเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรม
https://www.facebook.com/sutnews/posts/4324103020935724
 

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง