มทส. เตรียมพื้นที่อาคารสุรพัฒน์ 2 เทคโนธานี ให้บริการฉีดวัคซีน จำลองสถานการณ์ ฉีดให้บุคลากรหน่วยหน้า รพ.มทส. 19 พ.ค.นี้

มทส. เตรียมพื้นที่อาคารสุรพัฒน์ 2 เทคโนธานี ให้บริการฉีดวัคซีน
จำลองสถานการณ์ ฉีดให้บุคลากรหน่วยหน้า รพ.มทส. 19 พ.ค.นี้ 
 
 
     รองศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนา ความเป็นสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ในฐานะประธานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (รพ.มทส.) นำคณะผู้บริหาร รพ.มทส. และหน่วยงานเกี่ยวข้อง ลงพื้นที่จัดเตรียมสถานที่ภายในอาคารสุรพัฒน์ 2 เทคโนธานี เพื่อรองรับการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 แก่ประชาชนชาวจังหวัดนครราสีมาที่ได้ทำการลงทะเบียนขอรับการฉีดวัดซีนตามแอปพลิเคชัน หมอพร้อม ซึ่งภายในได้จัดพื้นที่ไว้สำหรับให้บริการตามขั้นตอน ดังนี้ จุดคัดกรอง จุดลงทะเบียน จุดวัดสัญญาณชีพ จุดซักประวัติ จุดจ่ายยา จุดฉีดวัคซีน จุดนั่งพักสังเกตอาการ และจุดรับบัตรนัด 
 
 
 
 
     ทั้งนี้ ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 นี้ มหาวิทยาลัยทำการฉีดวัคซีนให้แก่กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ รพ.มทส. ซึ่งได้รับการฉีดวัคซีนเป็นเข็มที่สอง จำนวนประมาณ 600 คน ซึ่งถือเป็นการเตรียมความพร้อมและจำลองสถานการณ์ให้บริการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้เสมือนจริง เพื่อให้การบริการแก่ประชาชนที่จะมีขึ้นเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 
 
 
 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง