มทส. รับฟังข้อคิดเห็นการประเมิน ITA จาก ป.ป.ช.

มทส. รับฟังข้อคิดเห็นการประเมิน ITA จาก ป.ป.ช.
 
(19 เมษายน 2564) คณะทำงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) จัดกิจกรรม รับฟังข้อคิดเห็นการประเมิน ITA  จาก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)  และประชุม คณะทำงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.กองพล อารีรักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร และ ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก นายสัญญา แก่นจำปา เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประจำจังหวัดนครราชสีมา ร่วมให้ข้อคิดเห็นและคำแนะนำในการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย เพื่อนำไปปรับปรุงการดำเนินงาน รวมทั้งพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์และข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ต่อไป ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้บรรจุในแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 
 
 
 
 
 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง