สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มทส. จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์ แก่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2563

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มทส. จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์ แก่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2563
 
 
รองศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ดร. กนต์ธร ชำนิประศาสน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เป็นประธานในพิธีมอบเสื้อกาวน์ (White Coat Ceremony) แก่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 80 คน ในโอกาสนี้ อาจารย์ นายแพทย์ ดร.นิวัฒน์ชัย นามวิชัยศิริกุล รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงพยาบาลชัยภูมิ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ และโรงพยาบาลสุรินทร์ ให้เกียรติเข้าร่วมประกอบพิธี โดยมีคณะผู้ปกครองของนักศึกษาเข้าร่วม เมื่อวันที่ 2 เมษายน ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 เทคโนธานี มทส.
 
 
 
 
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มทส. ได้ดำเนินการเปิดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ตามโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข และ มทส. ในโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท นับแต่ปีการศึกษา 2549 โดย มทส. รับจัดการเรียนการสอน ระดับปรีคลินิกชั้นปีที่ 1 – 3 และมีโรงพยาบาลร่วมผลิตแพทย์ อีก 3 แห่งได้แก่ โรงพยาบาลชัยภูมิ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ และโรงพยาบาลสุรินทร์ รับผิดชอบในระดับคลินิก ชั้นปีที่ 4-6 ซึ่งในปีการศึกษา 2564 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จะร่วมเปิดสอนระดับชั้นคลินิกในแก่นักศึกษาตามโครงการฯ จำนวน 12 ราย เป็นรุ่นแรก
 
ภาพกิจกรรม

https://www.facebook.com/media/set?vanity=sutnews&set=a.4154964921182869

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง