มอบรางวัล SUT RUN TOGETHER การเดิน-วิ่งสะสมระยะทาง ครั้งที่ 1

มอบรางวัล “SUT RUN TOGETHER” ครั้งที่ 1

 

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับรางวัลในกิจกรรม “SUT RUN TOGETHER” การเดิน-วิ่งสะสมระยะทาง ครั้งที่ 1 ณ ห้องสารวิธาน อาคารบริหาร โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขและสุขอนามัยที่ดี (Happy and Healthy Workplace) ตามนโยบาย SUT-Reprofile 2020 ซึ่งนอกจากจะมุ่งเน้นการออกกำลังกาย (Happy Body) สร้างสุขภาวะทางใจที่ดี (Happy Mind) ของพนักงานแล้ว ยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร (Happy Team) อันจะส่งผลให้พนักงานมีความสุขและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (Happy Work) ให้แก่มหาวิทยาลัยในภาพรวมด้วย  

 

 

สำหรับกิจกรรม “SUT RUN TOGETHER” การเดิน-วิ่งสะสมระยะทาง ครั้งที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 ธันวาคม 2563 - วันที่ 31 มกราคม 2564 มีบุคลากร มทส. จากหน่วยงานต่าง ๆ ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 515 คน และมีผู้ส่งผลการเดิน-วิ่ง 379 คน (คิดเป็น 73.55%) รวมระยะทางสะสมเดิน-วิ่ง 45,793.74 กิโลเมตร    ในการนี้ ได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานและบุคคล รวม 39 รางวัล แบ่งเป็น

ประเภทหน่วยงาน 9 รางวัล ได้แก่ หน่วยงานที่มีคะแนนสะสมเฉลี่ย อันดับที่ 1 – 3 ตามลำดับ ดังนี้

- หน่วยงานขนาดเล็ก: ศูนย์กิจการนานาชาติ (173.19) ส่วนประชาสัมพันธ์ (155.12) ส่วนแผนงาน (50.05)

- หน่วยงานขนาดกลาง: สถานกีฬาและสุขภาพ (189.31) ศูนย์บริการการศึกษา (130.82) ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา (100.44)

- หน่วยงานขนาดใหญ่: ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (28.90) ส่วนอาคารสถานที่ (13.35) ฟาร์มมหาวิทยาลัย (12.80)

 

 

ประเภทบุคคล 30 รางวัล ได้แก่ บุคคลที่มีระยะทางสะสมสูงสุด 5 อันดับแรกของแต่ละรุ่น ประกอบด้วย รุ่นอายุงานมากกว่า 10 ปีขึ้นไป ชาย-หญิง รุ่นอายุงานตั้งแต่ 5 – 10 ปี ชาย-หญิง และรุ่นอายุงานน้อยกว่า 5 ปี ชาย-หญิง

 

 

 

ส่วนประชาสัมพันธ์ มทส.

24 กุมภาพันธ์ 2564

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง