คณะทำงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ จัดกิจกรรม สร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันการทุจริต

คณะทำงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) จัดกิจกรรม “สร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันการทุจริต” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดี มทส. ให้การต้อนรับ และรองศาสตราจารย์ ดร.กองพล อารีรักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมสารนิทัศน์ อาคารบริหาร และ ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 


 โดยได้รับเกียรติจาก นายสัญญา แก่นจำปา เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนครราชสีมา เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ ความสำคัญของ ITA กับการป้องกันการทุจริต กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต และ การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติในการสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งสามารถดำเนินงานป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 
 
 

 
กิจกรรมครั้งนี้บรรจุในแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยใช้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) เป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกันการทุจริตเชิงรุก และยกระดับธรรมาภิบาลขององค์กร

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง