ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดกิจกรรมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ให้แก่บุคลากรฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ เพื่อระดมความคิดในร่างมาตรการต่างๆ

วันนี้ (24 ธันวาคม 2563) ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) จัดกิจกรรมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ให้แก่บุคลากรฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ เพื่อระดมความคิดในร่างมาตรการต่างๆ ของทางฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เป็นประธานในการมอบนโนบายโครงการฯ และกล่าวรายงานโดย ผศ. ดร.วิทธวัช โมฬี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ณ ห้องประชุม 2-3 อาคารส่วนกิจการนักศึกษาใหม่


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง