มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดพิธีมอบสัมฤทธิบัตร แก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตร Non-degree สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มทส. รุ่นแรก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดพิธีมอบสัมฤทธิบัตร แก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตร Non-degree สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มทส. รุ่นแรก
 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) จัดพิธีมอบสัมฤทธิบัตรแก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตร Non-degree จากสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ตามโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ สอดรับนโยบาย Thailand 4.0 และ การปฏิรูปอุดมศึกษาไทย และทักษะในศตวรรษที่ 21 จำนวน 4 หลักสูตร ออกรับใช้สังคมรุ่นแรก 152 คน
 
 
 
วันนี้ (3 ธันวาคม 2563) รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นประธานในพิธีมอบสัมฤทธิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร Non-degree จากสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มทส. ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร โดยมีคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี
 
 
 
รศ. ดร.พรศิริ จงกล คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มทส. เปิดเผยว่า “หลักสูตร Non-degree สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะและศักยภาพสูงสำหรับการทำงานในอุตสาหกรรมใหม่สู่ New S-Curve เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth Engines) ตามนโยบาย Thailand 4.0 และเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย คือผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. หรืออนุปริญญา หรือผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษา เข้ารับการศึกษาในรูปแบบการบูรณาการการเรียนการสอนในศาสตร์ความรู้ที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนได้มีทักษะและสมรรถนะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง และทักษะในการทำงานในศตวรรษที่ 21
 
 
 
โดยในปี 2563 มีผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร Non-degree สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เข้ารับสัมฤทธิบัตรจำนวน 4 หลักสูตร ประกอบด้วย
  • หลักสูตรวิศวกรรมระบบ จำนวน 51 คน
  • หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่และเพิ่มศักยภาพกำลังคนด้านอิเล็กทรอนิกส์และระบบสมองกลฝังตัวเพื่อตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ จำนวน 50 คน
  • หลักสูตรโครงการยกระดับสมรรถนะบุคลากรก๊าซชีวภาพในภาคอุตสาหกรรม จำนวน 27 คน
  • หลักสูตรอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งและ การประยุกต์ใช้อุตสาหกรรม จำนวน 24 คน
 
ทั้งนี้ เชื่อมั่นว่าการจัดการอบรมหลักสูตร Non-degree จะสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตบัณฑิต สร้างต้นแบบของหลักสูตรและการเรียนการสอน ที่ตอบสนองกับสถานประกอบการหรือภาคอุตสาหกรรมในการผลิตบัณฑิตและกำลังคนของประเทศต่อไป”
 
 
 
 
 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง