ศูนย์เครื่องมือฯ ต้อนรับผู้ตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการในรูปแบบ peer evaluation : phase 1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีรชัย อาจหาญ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและวิสาหกิจ มทส. และผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับผู้ตรวจประเมินจาก มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโอกาสเข้าตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการในรูปแบบ peer evaluation : phase 1 จำนวน ๒๐ ห้องปฏิบัติการ ของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 16-18 พ.ย. 2563 ที่ผ่านมา


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง