สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงวางศิลาฤกษ์อาคารอำนวยการ อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ
ทรงวางศิลาฤกษ์อาคารอำนวยการ อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
.
.
วันนี้ (9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.22 น.) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (จังหวัดนครราชสีมา ) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครราชสีมา ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ณ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
 
 
 
 
 
อุทยานวิทยาศาสตร์ เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนบ่มเพาะผู้ประกอบการ และเทคโนโลยีใหม่ๆ สู่ระบบเศรษฐกิจ รวมถึงเป็นตัวกลางเชื่อมโยงระหว่างภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคชุมชนท้องถิ่น ซึ่งจะช่วยสร้างธุรกิจเทคโนโลยีใหม่ และส่งเสริมการนำผลกาวิจัยและพัฒนาเข้าสู่ระบบการคุ้มครอง และการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ รวมถึงส่งเสริมการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเห็นชอบให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดำเนินการอุทยานวิทยาศาสตร์ในภูมิภาค โดยใช้ศักยภาพของมหาวิทยาลัยในพื้นที่เป็นฐานในการพัฒนา และดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยและหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่ ปัจจุบันได้จัดตั้งและดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค จำนวน 4 แห่ง ในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และภาคใต้
 
 
 
 
 
 
 
อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (จังหวัดนครราชสีมา) เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 4 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 28,000 ตารางเมตร ก่อสร้างบนพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ด้วยเงินงบประมาณแผ่นดินที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้รับจัดสรร จำนวน 448,500,000 บาท มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนล่าง โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นแกนหลักในการดำเนินงานร่วมกับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ ภายในอาคารประกอบด้วย พื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการวิจัยและพัฒนาการพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม เช่น พื้นที่สำนักงานและห้องปฏิบัติการ พื้นที่พัฒนานวัตกรรมร่วมกัน หรือ Co-working Space พื้นที่จัดกิจกรรมและแสดงนิทรรศการขนาดใหญ่ ห้องประชุม และโรงงานต้นแบบขนาดเล็ก รวมถึงมีการบริการสนับสนุนระบบนิเวศของอุทยานวิทยาศาสตร์เพื่อตอบสนองแก่ผู้มาใช้บริการ อาคารอำนวยการนี้จึงเป็นนิคมวิจัยที่สามารถให้บริการอย่างครบวงจร
 
 
 
 
 
 
ส่วนประชาสัมพันธ์ มทส.
9 พฤศจิกายน 2563

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง