มทส. เปิด SUT Library Corner@Dorm แหล่งเรียนรู้ในหอพัก

มทส. เปิด“SUT Library Corner@Dorm” แหล่งเรียนรู้ในหอพัก
.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) โดย ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เปิด “SUT Library Corner@Dorm” แหล่งเรียนรู้แห่งใหม่สำหรับนักศึกษาในหอพัก ให้บริการด้านห้องสมุด ที่นั่งอ่านหนังสือ เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเอง ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด วันที่ 25 สิงหาคม 2563 ณ หอพักสุรนิเวศ 4

 

 


.
รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดี มทส. กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา เพื่อมุ่งสร้างนักศึกษาที่เป็นเลิศ ซึ่งการจัดตั้ง “SUT Library Corner@Dorm” โดย ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว และเป็นการสนับสนุนกลยุทธ์การสร้างระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมในการสนับสนุนนักศึกษาที่เป็นเลิศ โดยการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัย คือ หอพักนักศึกษาให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ สอดรับกับการพัฒนามหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศ นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เช่น หอพักนักศึกษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ ส่วนอาคารสถานที่ ก่อให้เกิดการรวมบริการประสานภารกิจ ในการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สุงสุดอีกด้วย”

 


.
อาจารย์ ดร.ณัฏฐญา เผือกผ่อง ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มทส. เผยว่า ศูนย์บรรณสารฯ ได้ดำเนินการเพิ่มจุดให้บริการด้านห้องสมุดในบริเวณพื้นที่อื่นนอกเหนือจากอาคารบรรณสาร โดยจัดตั้ง “SUT Library Corner@Dorm” ณ บริเวณหอพักนักศึกษาสุรนิเวศ 4 เพื่อเป็น “แหล่งเรียนรู้” สำหรับนักศึกษา ประกอบด้วย ที่นั่งอ่านหนังสือ บริการทรัพยากรสารสนเทศ เช่น หนังสือ ตำรา วารสาร จุลสารในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสิ่งพิมพ์ บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อเป็นเครื่องมือในการเข้าถึงสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์บรรณสารฯ ซึ่งจะส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และเกิดการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอย่างคุ้มค่า รวมทั้งเป็นพื้นที่ในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา

ทั้งนี้ “SUT Library Corner@Dorm” จะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญสำหรับนักศึกษาที่พักอาศัยในหอพัก ได้มาศึกษาค้นคว้า เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยเปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-23.30 น.

 

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง