ลำดับและขั้นตอนการเข้ารายงานตัว นักศึกษาบัณฑิตศึกษาและผู้ช่วยวิจัย

ลำดับและขั้นตอนการเข้ารายงานตัว นักศึกษาบัณฑิตศึกษาและผู้ช่วยวิจัย

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อนุญาตให้นักศึกษาบัณฑิตศึกษาและผู้ช่วยวิจัย เดินทางกลับเข้ามายังมหาวิทยาลัยเพื่อทำ Lab ปฏิบัติการวิจัยเป็นกรณีเฉพาะ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไปนั้น

สามารถตรวจสอบรายชื่อลำดับการเข้ารายงานตัว ได้ที่ https://bit.ly/36BCBgp

นักศึกษาบัณฑิตศึกษาและผู้ช่วยวิจัยที่มีรายชื่อตามประกาศรายชื่อลำดับการเข้ารายงานตัว โปรดเข้ารายงานตัวตามวัน เวลา ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และดำเนินการดังต่อไปนี้

1. เตรียม
   1.1 บัตรประจำตัวนักศึกษา
หมายเหตุ กรณีบัตรนักศึกษา ( บัตรหาย ชำรุด เปลี่ยนชื่อ-สกุล บัตรหมดอายุ ) สามารถยื่นคำร้องในระบบ reg : https://reg.sut.ac.th/ (เมนูขอเอกสาร Online และบริการอื่น) ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 และติดต่อรับบัตรที่ อาคารเรียนรวม 2 วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ก่อนเข้ารับการรายงานตัว
   1.2 สวมหน้ากากอนามัย
   1.3 ปากกาแก้วน้ำ ภาชนะ ส่วนตัว
   1.4 มหาวิทยาลัยจัดแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือให้แก่นักศึกษา

2. สำหรับนักศึกษาที่ใช้รถจักรยานยนต์ หรือรถยนต์ภายในมหาวิทยาลัย โปรดเตรียมเอกสารสำหรับทำบัตรผ่าน-เข้าออก มทส. ดังนี้
   2.1 สำเนาใบอนุญาตขับขี่
   2.2 สำเนาสมุดคู่มือรถ
   2.3 สำเนาบัตรประจ้าตัวนักศึกษา

กรณีมีข้อสงสัย โปรดติดต่อที่เบอร์โทร0-4422-3195 หรือ 0-4422-3137 ในวันเวลาทำการ

 

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง