มทส. ส่งมอบแอลกอฮอล์เจล แก่กองทัพภาคที่ 2 ร่วมเฝ้าระวังการแพร่กระจายเชื้อไวรัส COVID-19

มทส. ส่งมอบแอลกอฮอล์เจล แก่กองทัพภาคที่ 2 ร่วมเฝ้าระวังการแพร่กระจายเชื้อไวรัส COVID-19


     27 เมษายน 2563 ณ อาคารสิรินธรวิศวพัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) จ.นครราชสีมา โดย รองศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรช รุจิรวรรธน์ ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทส. และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ พลตรี กิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย รองแม่ทัพภาคที่ 2 พลตรี ไพรวัลย์ จุ้ยเจริญ ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 2 และคณะ ในโอกาสเดินทางเข้ารับมอบแอลกอฮอล์เจล บรรจุขวดละ 450 มิลลิลิตร จำนวน 2,000 ขวด ซึ่งแอลกอฮอร์เจลดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนด้านวัตถุดิบสารตั้งต้น จากกองทัพภาคที่ 2 มหาวิทยาลัยสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ และนักวิทยาศาสตร์ดำเนินการผลิตและบรรจุขวด เพื่อส่งมอบแก่กองทัพภาคที่ 2 นำไปใช้ประโยชน์แก่กำลังพล และภารกิจต่างๆ ของกองทัพ ในช่วงเฝ้าระวังการแพร่กระจายเชื้อไวรัส COVID-19

 


      ทั้งนี้ หน่วยงาน องค์กร ภาครรัฐเอกชน และประชาชนทั่วไป สนใจเข้ารับการอบรมทำแอลกอฮอล์เจลด้วยตนเอง สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หมายเลขโทรศัพท์ 044 22 3263 ได้ในวัน และเวลา ทำการ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง