ฝ่ายวิชาการฯ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการเขียนรายงาน TQA Application Report Writing” : วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2563

ฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการเขียนรายงาน TQA Application Report Writing ระหว่างวันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องสุรนารี ชั้น 2 สุรสัมมนาคาร โดยได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดีเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมฯ ในครั้งนี้ ดังกำหนดการ <<คลิก>> (พิธีเปิดเริ่มเวลา 09.00 น.) 

 

เอกสาร/อุปกรณ์ที่ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมมาในวันอบรม

1) ศึกษาเอกสารประกอบการอบรม (PPT) ล่วงหน้าได้ที่นี่ <<คลิก>>  
      (งาน QA ได้สำเนาเอกสารแจกให้ผู้เข้าร่วมอบรมด้วยแล้ว)

2) เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ปี 2561-2562 TQA Criteria for Performance Excellence Framework 2561-2562” <<คลิก>>

3)  Laptop/Notebook สำหรับใช้ในการอบรม  1 เครื่อง/1 หน่วยงาน

      ทั้งนี้ งาน QA ได้จัดเตรียม Notebook 1 เครื่อง/กลุ่ม  (15 กลุ่ม)

 

********************************************

งานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนส่งเสริมวิชาการ 
โทร : 4045-6/ 3862  โทรสาร : 4040


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง