มทส. เจ้าภาพจัดการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

มทส. เจ้าภาพจัดการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  (มทส.)  เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และการประชุมสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) ครั้งที่ 1/2563 ในวันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องสุรนารี สุรสัมมนาคาร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา โดยมี อธิการบดีและรองอธิการบดี จาก 68 สถาบันอุดมศึกษาของรัฐทั่วประเทศเข้าร่วมประชุม
 

อนึ่ง ทปอ. ได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญ ทปอ. อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อกับการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งประเด็นปัญหาบางประการของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนและสานต่อ รวมถึงสะท้อนไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย การกำหนดบทบาทและทิศทางการดำเนินงานของ ทปอ. ร่วมกัน และการเป็นเวทีหารือแลกเปลี่ยนความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อวงการอุดมศึกษาไทย


การประชุม ทปอ. นัดแรกของปีในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสอันดีที่ มทส. จะได้สะท้อนภาพ การเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่เป็นที่พึ่งของ ที่มีสัมฤทธิผลในการดำเนินงาน และกำลังเข้าสู่ปีที่ 30 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย ให้กับผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่จะเข้าร่วมประชุม โดยเตรียมความพร้อมต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมไว้เป็นอย่างดีด้วยมิตรไมตรีอันดียิ่ง เพื่ออำนวยความสะดวกในทุก ๆ ด้านให้กับผู้เข้าร่วมการประชุม

 

ส่วนประชาสัมพันธ์

14 กุมภาพันธ์ 2563

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง