พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงโปรดให้ผู้แทนพระองค์ เป็นประธานเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยเทคโลยีสุรนารี

 

 

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงโปรดให้นายบุญเชิด กันภัย เป็นผู้แทนพระองค์เปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ อาคารสุรพัฒน์ ๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 

 

 


     วันนี้ (๑๐ มกราคม ๒๕๖๓) เวลา ๑๔.๐๐ น. นายบุญเชิด กันภัย ผู้แทนพระองค์ เป็นประธานเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมี นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายสำราญ สารบรรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายราชัญ กวีกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครราชสีมา พลตรีเกียรติศักดิ์ วิเวก ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๑ พลตำรวจตรีสุจินต์ นิจพาณิชย์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และคณะกรรมการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ ให้การต้อนรับ

 

 

    ในการนี้ มีผู้เข้ารับถ้วยรางวัลพระราชทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ประกอบด้วย ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านการเกษตร ประเภทวิทยาศาสตร์การเกษตร ได้แก่ โครงงาน “ปัจจัยที่มีผลต่อจำนวนและเปอร์เซ็นต์การฟักออกเป็นตัวของไข่จิ้งหรีดทองดำ” โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” จังหวัดฉะเชิงเทรา และผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านการเกษตร ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ได้แก่ โครงงาน “เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนละลายน้ำด้วยแสง” โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา จากนั้น ผู้แทนพระองค์เยี่ยมชมนิทรรศการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและหน่วยงานภาคี รวมทั้งนิทรรศการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

 


สำหรับการจัดงานวันเกษตรแห่งชาตินั้น คณะกรรมการอำนวยการจัดงานได้มีมติหมุนเวียนไปยังมหาวิทยาลัยในภูมิภาคต่าง ๆ ที่มีคณะเกษตรเป็นเจ้าภาพ ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ โดยการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ เป็นวาระการจัดงานของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นเจ้าภาพจัดงาน ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และจังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๓ ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมเกษตรไทย ยิ่งใหญ่ด้วยศาสตร์พระราชา (Sustainable Thai Agriculture Innovation under The King’s Philosophy)” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงทุ่มเทพระวรกาย อุทิศกำลังความคิดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น กิจกรรมสำคัญ ประกอบด้วย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ นิทรรศการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นิทรรศการความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและภาคีเครือข่าย ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ อาทิ ระบบน้ำอัจฉริยะ ไก่โคราช ผลิตภัณฑ์ข้าวขึ้นรูปเสริมโภคชนาการ เทคโนโลยีในการแยกเพศอสุจิโคนม เครื่องกำจัดแมลงศัตรูพืชสำหรับเกษตรแม่นยำผ่านระบบสื่อสารไร้สาย การประชุมวิชาการ การอบรมอาชีพ การแสดงพันธุ์สัตว์และประกวดสัตว์ การแสดงพันธุ์พืชและประกวดพืช การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ รวมถึงการเผยแพร่ความสำเร็จของกลุ่มเกษตรกรต้นแบบเพื่อต่อยอดการสร้างวิสาหกิจชุมชนที่ยั่งยืน

 

 

 

 


ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
๑๐ มกราคม ๒๕๖๓

 

 

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง