การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement)

      รศ. ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดี พร้อมผู้บริหารระดับรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดีและรองคณบดีสำนักวิชา ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการศูนย์/สถาบัน และผู้บริหารหน่วยวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement) ณ บาลิออส รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2562

     โดยท่านอธิการบดีได้มอบนโยบายเพื่อการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี ของมหาวิทยาลัย ( SUT-Reprofile 2020) เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพ และมีการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งในระดับ Agenda และการ Contribution to Agenda ให้สอดคล้องกับพันธกิจตามนโยบาย ตัวชี้วัดต่างๆ  และสร้าง Quality Culture ในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย

 

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง