เริ่มต้นโครงการ SUT Fellowship Brotherhood 2020

 เริ่มต้นโครงการ SUT Fellowship Brotherhood 2020

  

 

    สถานพัฒนาคณาจารย์ดำเนินโครงการเพื่อการสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณาจารย์ที่เป็นเลิศ (Excellence Academic Staffs)  ภายใต้โครงการ  SUT Fellowship Brotherhood 2020 โดยเปิดให้สำนักวิชาต่าง ๆ จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอนของสหราชอาณาจักร UKPSF ตามบริบทสำนักวิชา และสถานพัฒนาคณาจารย์ทำหน้าที่ให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวก : 
 
วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562  สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
คณาจารย์ในอนุกรรมการรังสรรค์ ฯ และการเรียนการสอน ร่วมฟัง บรรยายการสร้างแรงบรรดาลใจและแนวการเขียน UKPSF 
โดย ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะดา อลิฌาณ์ ตันตสวัสดิ์ (SFHEA) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวัฒ ไทยอุดม (SFHEA) เป็นวิทยากร
ณ ห้อง ประชุม C2-124 เวลา 9.00-13.00 น.
 
วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562  สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
คณาจารย์ประจำสำนักวิชาร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ กรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอนและการจัดทำ Reflective Account of Practice 
โดย  อาจารย์นลิน สิทธิธูรณ์ (SFHEA) (รองคณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์)  และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา มีวาสนา (FHEA) 
ณ ห้องประชุม 1 สำนักวิชาสาธารสุขศาสตร์ เวลา 9.00-16.00 น.

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง