ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย/ประชุมเชิงปฏิบัติการ Gap analysis : SUT leadership and strategic planning : วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562

 

ฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย/ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Gap analysis : SUT leadership and strategic planning วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องสุรนารี ชั้น 2 สุรสัมมนาคาร ดังกำหนดการ <<คลิก>>(พิธีเปิดเริ่มเวลา 09.00 น.)

 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรได้ร่วมกันคิดและร่วมกันวางแผน หากลยุทธ์ที่ดีที่สุด เพื่อการบรรลุเป้าหมาย รวมถึงการพิจารณาจัดทำแผนปฏิบัติการที่ตอบสนองแต่ละกลยุทธ์ ในลักษณะ พาคิด พาทำ และช่วยคิดอย่างเป็นระบบ ตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) การมองเห็นบริบทของตนเองในงานที่ทำให้ชัดเจน การได้รู้จักวิเคราะห์/ประเมินตนเอง และทำแผนพัฒนา เพื่อปิด gap จะก่อให้เกิดระบบบริหารจัดการที่ดี ซึ่งจะนำไปสู่คุณภาพที่แท้จริง

 

-      สามารถศึกษาเอกสารล่วงหน้าได้ที่นี่ <<คลิก>>  โดยให้ใช้รหัสเข้าใช้งานดังนี้
  username รหัสพนักงาน   password : รหัสตามระบบ MIS/e-mail
  (ซึ่งงาน QA ได้สำเนาเอกสารเพื่อแจกให้ผู้เข้าร่วมในวันฟังบรรยายด้วยแล้ว)

-      หากท่านใดไม่สามารถ download เอกสารได้ ให้ใช้รหัสดังนี้
  username : guest    password : sut001

-  หากท่านใดสนใจ โปรดแจ้งชื่อได้ที่ งานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนส่งเสริมวิชาการ โทร. 4045-6 โทรสาร 4040 หรือ e-mail : sutqa@sut.ac.th

 

Recommended web sites;starjack io.

ทั้งนี้  ได้มีหนังสือเรียนเชิญผู้บริหาร สำนักวิชา และทุกหน่วยงานด้วยแล้ว

 

 

 

********************************************

งานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนส่งเสริมวิชาการ 
โทร : 4045-(6)  โทรสาร : 4040


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง