กิจกรรมรณรงค์ใช้แก้วย่อยสลายได้ เริ่ม 15 ต.ค. 2562 คาดว่าจะลดการใช้แก้วและหลอดพลาสติก ประมาณ 1 ล้านชิ้น/ปี

กิจกรรมรณรงค์ใช้แก้วย่อยสลายได้ ระยะที่ 1

          ตามแผนปฏิบัติการ “SUT Zero Waste” มหาวิทยาลัยมีเป้าหมายในการลดปริมาณขยะลง เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยด้านการสร้างมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) และประกาศกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เรื่อง นโยบายสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักการ BCG ด้วยการงดใช้พลาสติก  จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ใช้แก้วย่อยสลายได้ ระยะที่ 1 โดยตั้งเป้าลดการใช้แก้วและหลอดพลาสติก ร้อยละ 50 และส่งเสริมการใช้แก้วย่อยสลายได้ โดยมีร้านจำหน่ายกาแฟเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน  17 ร้าน และร้านจำหน่ายเครื่องดื่มประจำโรงอาหาร  จำนวน 9 ร้าน คาดว่าจะสามารถลดการใช้แก้วและหลอดพลาสติก ประมาณ 1 ล้านชิ้น/ปี 

          ทั้งนี้  แก้วย่อยสลายได้ผลิตจากกระดาษ food grade และเคลือบพลาสติกชีวภาพ Polybutylene Succinate (PBS) สะอาด ปลอดภัย สามารถย่อยสลายได้ภายใน 180 วัน โดยกองทุนสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้สนับสนุนทุนหมุนเวียนในการซื้อแก้วและหลอดย่อยสลายได้มาจำหน่ายให้กับร้านค้าในราคาต้นทุน และบริษัท ไบโอ-อีโค จำกัด ได้ร่วมสนับสนุนหลอดและฝาปิดแก้วแบบย่อยสลายได้ จำนวน 20,000 ชิ้น สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้

 

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง