ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง แนวทางการดำเนินการของหลักสูตร ตามเกณฑ์AUN-QA ในวันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562

ฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง แนวทางการดำเนินการของหลักสูตร ตามเกณฑ์AUN-QA” ในวันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 08.30 - 15.30 น. ณ ห้องสุรนารี สุรสัมมนาคาร 

 

ดังกำหนดการ >>>  (เริ่มกิจกรรมเวลา 09.00 น.)

 

download เอกสารประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ >>> 

 

         โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกหลักสูตรภายในมหาวิทยาลัยได้รับแนวทางจากประสบการณ์จริงของการบริหารจัดการหลักสูตร เพื่อสามารถนำไปใช้ในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ที่สะท้อนความเป็นหลักสูตรของตนเองได้ 

 

       หากท่านใดสนใจ โปรดแจ้งชื่อได้ที่ งานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนส่งเสริมวิชาการ โทร. 4045-6 หรือ e-mail : sutqa@sut.ac.th
 

      ทั้งนี้ ได้มีหนังสือเรียนเชิญสำนักวิชา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ข้อมูล AUN-QA


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง