ขอเชิญเข้าฟังการบรรยายและเสวนา SUT Academic Forum on Curriculum, Teaching & Learning ในวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 15.30 น.

ขอเชิญเข้าฟังการบรรยายและเสวนา SUT Academic Forum on Curriculum, Teaching & Learning
 
 
ตามที่มหาวิทยาลัยมีนโยบาย SUT Re-profile 2020 ที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสถาบันการศึกษา ที่รองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายและการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ ฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากลจึงกำหนดจัดการบรรยายและเสวนา SUT Academic Forum on Curriculum, Teaching & Learning ในวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ ห้องสุรนารี สุรสัมมนาคาร ตามกำหนดการที่แนบ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ รองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการศูนย์/สถาบัน ผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา คณาจารย์ คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประจำหลักสูตร และนักศึกษา จำนวนรวม 180 คน 
 
             ในการนี้ ฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากลจึงขอประชาสัมพันธ์มาให้ทราบ และขอเชิญเข้าฟังการบรรยายและเสวนา ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น   

 
              Link ลงทะเบียน : https://forms.gle/uFLPwF4qhvw7Roht9

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง