การอบรมเชิงปฎิบัติการ ทบทวนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์AUN-QA ภายใต้ระบบ CUPT QA (Refresh Assessors)

ฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากลจัดการอบรมเชิงปฎิบัติการ “ทบทวนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA ภายใต้ระบบ CUPT QA  Refresh Assessors)  ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องสุรนารี ชั้น 2 สุรสัมมนาคาร
 
ดังกำหนดการ >>> (พิธีเปิดเวลา 09.00 น.) โดยได้รับเกียรติจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล (ศาสตราจารย์ ดร.สันติ  แม้นศิริ) เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้

โดยมหาวิทยาลัยได้รับเกียรติจาก วิทยากรจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดังนี้

1. รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิง    กัญญดา  อนุวงศ์ 
   (Lead Assessor ระดับหลักสูตรและระดับสถาบัน ของ AUN-QA เป็นผู้ประเมินฯ ระดับ Senior Assessor ของ ทปอ. และรองศาสตราจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ มศว.)

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์  เรืองรุ่งโรจน์
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำคณะ วิทยาศาสตร์ มศว.)

3. อาจารย์ ดร.วัยวุฑฒ์  อยู่ในศิล
   (อาจารย์ประจำสาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตวิทยาลัย มศว.)

 

   นอกจากนี้ ยังมีคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยที่เป็นผู้ประเมินภายในระดับหลักสูตร ของระบบ CUPT QA ทำหน้าที่วิทยากรผู้ช่วย คือ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนพร  อึ้งอาภรณ์

2. รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย  โชติษฐยางกูร

3. รองศาสตราจารย์ ดร.พรศิริ  จงกล

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินาถ  ศุภกาญจน์

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทกานต์  กาญจนเวทางค์

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์  อารีรักษ์

7. อาจารย์ ดร.ชลาลัย  หาญเจนลักษณ์ 

8. อาจารย์นลิน  สิทธิธูรณ์

 

             โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อทบทวนเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณภาพฯ ให้ถูกต้องตรงกัน และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 ที่จะเกิดขึ้นภายในเดือนกันยายน - ตุลาคม 2562

            

             ปัจจุบัน มทส. มีผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตร ของ ทปอ. จำนวน 96 คน ดังนี้

1. Senior Assessor จำนวน - คน 

2. Junior Assessor จำนวน 1 คน

3. Novice Assessor จำนวน 9 คน

4. Apprentice - C Assessor จำนวน 54 คน

5. Apprentice - U Assessor จำนวน 32 คน

 

หมายเหตุ :


    1. เอกสาร/อุปกรณ์ที่ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมมาในวันอบรม
          1) รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ(ปรับปรุง พ.ศ. 2557) สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2560 * <<คลิก>>
           2) Desktop Assessment ที่ทำส่งมาล่วงหน้า * <<คลิก>>  
           3) คู่มือ Guide to AUN-QA Assessment at Programme Level  Version 3.0 
<<คลิก>>

           4) ศึกษา “มคอ.2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ปรับปรุง พ.ศ. 2557) <<คลิก>>                                

           5ศึกษา “มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา "ปฏิบัติการกรมมวิธีการผลิต"  <<คลิก>>

           6) ศึกษา “มคอ.3  รายละเอียดของรายวิชา "Engineering Economy"  <<คลิก>>

           7) Laptop สำหรับใช้ในการอบรม  


     2. งาน QA ได้จัดเตรียม Notebook 1 เครื่อง/1 กลุ่ม 
         (กลุ่มละ 6 ท่าน)


      * งาน QA ได้จัดส่งให้ผู้เข้าอบรมทุกท่านล่วงหน้าแล้ว

 

********************************************

งานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนส่งเสริมวิชาการ 
โทร : 4045-(6)  โทรสาร : 4040

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง