มทส. ร่วมงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2562 พร้อมคว้ารางวัลระดับชาติ จำนวน 3 รางวัล

มทส. ร่วมงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2562 พร้อมคว้ารางวัลระดับชาติ จำนวน 3 รางวัล 

       ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน  นายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2562 จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสมาคมสหกิจศึกษาไทย เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบนและตอนล่าง ภายใต้แนวคิด "หนึ่งทศวรรษ วันสหกิจศึกษาไทย สู่อนาคตที่ยั่งยืน" ณ  หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ที่ผ่านมา

โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วยการบรรยายพิเศษ ได้แก่

1. “Future Direction for International Cooperative and Work- Integrated Education” 
โดย Prof. Dr. Nancy Johnston, President of WACE     

2. “ทิศทางสหกิจศึกษาไทยในอนาคตในมุมมองของสถานศึกษา”                                                     
โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย   

3. “ทิศทางสหกิจศึกษาไทยในอนาคตในมุมมองของสถานประกอบการ”
โดย ดร.ดารัตน์ วิภาตะกลัศ  รองประธานสถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

    

 

   การแสดงนิทรรศการงานสหกิจศึกษาและการมอบรางวัล "สหกิจศึกษาดีเด่น" ระดับชาติ ประจำปี 2562  แก่ สถานศึกษา สถานประกอบการ ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่นในสถานศึกษาและสถานประกอบการ โครงงาน/ผลงานดีเด่น ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษาและนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น โดยในปีนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้รับรางวัลระดับชาติ จำนวน 3 รางวัล ได้แก่

 

1. รางวัลประเภทโครงงาน/ผลงานดีเด่น ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ผู้ได้รับรางวัล : นายปริทัศน์ แซ่อึ้ง    
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ปฏิบัติงาน ณ บริษัท โคราชโรงสียงสงวน จำกัด

 

2. รางวัลประเภทนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น

ผู้ได้รับรางวัล : นายวรเมธ ทองตัน   
สาขาวิชาวิศวเครื่องกล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน ณ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล จำกัด ประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย

 

3. รางวัลประเภทคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาดีเด่น

ผู้ได้รับรางวัล : อาจารย์ ดร.เฉลิมสิริ เทพพิทักษ์
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

 

สำหรับในปี พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในฐานะสมาชิกสถาบันเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ร่วมกับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้รับเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 11 พ.ศ.2563 จึงขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและภาคีทุกภาคส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพต้อนรับผู้มาเยือนในกิจกรรมดังกล่าวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้โดยพร้อมเพียงกัน


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง