มทส. KICK OFF โครงการพี่ช่วยน้อง ครั้งที่ 11 ปรับปรุงอาคารพร้อมห้องสมุด ส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน รงเรียนบ้านวังโรงน้อย อ.สีคิ้ว

มทส. KICK OFF โครงการพี่ช่วยน้อง ครั้งที่ 11 ปรับปรุงอาคารพร้อมห้องสมุด ส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน รงเรียนบ้านวังโรงน้อย อ.สีคิ้ว 

 

      วันนี้ (24 พฤษภาคม 2562) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ชัย จิตตะมัย รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม KICK OFF โครงการพี่ช่วยน้อง ครั้งที่ 11 (Back to School XI) ณ โรงเรียนบ้านวังโรงน้อย อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วชรภูมิ เบญจโอฬาร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยอัจฉริยะ และคณะเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี 

 


      โครงการพี่ช่วยน้อง ครั้งที่ 11 มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้โรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้ ส่งเสริมความพร้อมด้านสาธารณูปโภคที่เหมาะสมแก่นักเรียน พัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม เพื่อให้โรงเรียนมีบรรยากาศทางการศึกษาที่เหมาะสม ซึ่งนับเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาให้แก่เยาวชน และยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กับชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ทำให้มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักในวงกว้างยิ่งขึ้น 


      สำหรับกิจกรรม KICK OFF ในวันนี้ ประกอบด้วย การรื้ออาคารเรียนเก่า ที่ก่อสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526 เพื่อปรับปรุงใหม่ พร้อมตกแต่งภายใน ให้เป็นห้องสมุด จำนวน 1 ห้อง และเป็นโถงอเนกประสงค์ เพื่อใช้เป็นสถานที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน จำนวน 1 ห้อง โดยมีกำหนดการแล้วเสร็จและส่งมอบในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง