สถานพัฒนาคณาจารย์ร่วมกับสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมอบรม SUT Teaching quality based on PSF

สถานพัฒนาคณาจารย์ร่วมกับสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมอบรม SUT Teaching quality based on PSF
 
    ฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล โดยสถานพัฒนาคณาจารย์ร่วมกับสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ ได้เล็งเห็นความสำคัญและแนวทางอันเป็นประโยชน์ในการมีกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอน  เพื่อเป็นฐานในการพัฒนารูปแบบและคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล 
   
 
    ตั้งแต่ปี พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้นำเอากรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอน UKPSF มาเป็นกรอบคุณลักษณะพื้นฐานที่คณาจารย์มหาวิทยาลัยพึงมีและสะท้อนถึงประสิทธิภาพการสอนได้อย่างชัดเจน เพื่อการพัฒนาที่ครอบคลุมในทุกองค์ประกอบของบริบทด้านการสอน อาจารย์ชาวต่างชาติถือเป็นบุคคลากรสำคัญที่เสริมสร้างบรรยากาศความเป็นสากลของมหาวิทยาลัย
 
      ฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล จึงได้กำหนดจัดกิจกรรม  SUT Teaching quality based on PSF ในวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม 3 อาคารวิชาการ 1  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์  รัตนพานี ผู้ช่วยอธิการบดีด้านพัฒนาการเรียนการสอนและความเป็นสากล (SFHEA) เป็นประธานเปิดกิจกรรม และได้รับเกียรติวิทยากร โดย
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ประมูลศุข (SFHEA) 
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรนันท์ ศิริตานนท์ (FHEA) 
3) Dr. Colin Thomas Strine (FHEA) 
 
โดยกิจกรรมดังกล่าวได้มีคณาจารย์ชาวต่างชาติให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม ดังรายนามดังนี้
 
1. Prof. Dr. Andrew Lian
2. Mr.Jason Robert  Biscombe
3. Mr.Kenneth Ray  Wingate
4. Mr.Daniel  Yates
5. Ms.Lakaisone  Saiyachit
6. Miss Lilibeth Lago  Kantola
7. Mr.Michael  Sinclair Scott
8. Mr.Mizusaki  Taizo
9. Ms.Gao  Sutong
10. Mr.Cong Danh  Vu
11. Mr.Huashan  Lu
12. Mrs.Luu  Thi Mai Vy
13. Mr.Van Thanh  Nguyen
14. Mrs.Windy  Metasari
15. Ms.Yimin  Zhang
 
 
       มหาวิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนด้านการสอนทุกท่าน จักได้รับการสนับสนุนในด้านการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเต็มประสิทธิภาพ และจักเป็นผู้ที่มีความรู้ความชำนาญที่สามารถสะท้อนประสบการณ์การสอนของตนได้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอนสากล UKPSF และเป็นที่ยอมรับผ่านการรับรองวิทยฐานะด้านการสอนต่อไป
 
 
 คณาจารย์/ผู้ที่สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ สถานพัฒนาคณาจารย์ โทร.4660 
 หรือติดตามและศึกษาข้อมูลได้ทาง facebook : https://www.facebook.com/fdasuthea/

  

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง