กิจกรรมบริจาคโลหิตโครงการ กยศ. รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 6 วันที่ 24 – 25 เมษายน 2562

     งานทุนการศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ร่วมกับ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา โรงพยาบาลมหาราช ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 นครราชสีมา จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ในโครงการ “กยศ. รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 6” ระหว่างวันที่ 24 – 25 เมษายน 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มทส.

 

 

       อาจารย์ ดร.เศรษฐวิทย์ ภูฉายา ผู้ช่วยอธิการบดีด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี (มทส.) พร้อมด้วย นางสาวดวงแข ตันติตยาพงษ์ รองผู้จัดการกองทุนเงินยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ร่วมให้การต้อนรับ นางณัฎฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ“กยศ. รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 6” ซึ่ง มทส. ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา โรงพยาบาลมหาราช ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 นครราชสีมา ซึ่งเป็นหน่วยงานรับบริจาคโลหิตในครั้งนี้ ได้สนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ และบุคลากร เข้ารับบริจาคโลหิตซึ่งจัดโครงการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาสถาบันการศึกษาในจังหวัดนครราชีมา ร่วมถึงนักศึกษา มทส.ที่ได้รับทุน กยศ. เข้าร่วมบริจาคโลหิต เพื่อใช้ประโยชน์ในการต่อชีวิตเพื่อมนุษย์ในพื้นที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 กำหนดจัดกิจรรมทั้งสองวันคือวันที่ 24 – 25 เมษายน 2562 คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 600 คน จะได้โลหิตสำรองเข้าคลังโลหิตประมาณกว่า 200,000 ซีซี พร้อมนี้ กองทุนเงินยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ยังได้มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ มทส. และสถานศึกษาในจังหวัดนครราชสีมาที่นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

 

      ในโอกาสนี้ ได้จัดให้มีกิจกรรมบรรยายพิเศษ “คนยุคใหม่ใส่ใจการเงิน” วิทยากรจากกองทุนเงินยืมเพื่อการศึกษา และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจ ด้านการบริหารการเงินเพื่อประโยชน์ต่อการวางแผนค่าใช้จ่าย และวางแผนการลงทุนเพื่อการดำเนินชีวิตในอนาคตต่อไป


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง